Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty

Załącznik do Uchwały Nr XXI/146/2016

Rady Gminy Sieroszewice

z dnia 26 października 2016 r.

 

 

 

STATUT

Gminnego Zakłady Komunalnego

        w Sieroszewicach

 

   Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach, zwany dalej samorządowym zakładem budżetowym, jest gminną jednostką organizacyjną działającą w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz, U. z 2016 roku poz. 573 z późn. zmianami),
 2. Ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zmianami),
 3. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami),
 4. Niniejszy Statut.

§ 2. Zakład działa na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gmina Ostrów Wlkp), Zakład ma siedzibę w Sieroszewicach ul. Ostrowska 65.

 

                                      Rozdział II. Cele i zakres działania

 

§ 3. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspakajanie potrzeb członków wspólnoty samorządowej Gminy. W szczególności zadania te dotyczą:

 1. konserwacji i eksploatacji wodociągów wiejskich,
 2. konserwacji i eksploatacji kanalizacji wiejskiej,
 3. administrowania i utrzymania gminnych budynków komunalnych,
 4. realizację czynności związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym,
 5. utrzymania terenów zielonych na terenie gminy Sieroszewice,
 6. koszenia gminnych rowów przydrożnych oraz poboczy,
 7. obsługi stadionu gminnego (koszenie, nawadnianie, utrzymanie porządku),
 8. obsługi punktu PSZOK znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków,
 9. budowy linii wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Sieroszewice,
 10. wykonywania gminnych przepustów drogowych oraz kopania i czyszczenia rowów odwadniających
 11. utrzymania na terenie gminy znaków drogowych, tablic informacyjnych i oznakowań oraz przystanków autobusowych,
 12. odkrzaczanie i odgałęzianie rowów przydrożnych i poboczy dróg,
 13. wywozu nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym,
 14. naprawa dróg gminnych.

 

§ 4. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań Zakład współpracuje z Gminą Sieroszewice.

 

                                      Rozdział III. Gospodarka finansowa

 

§ 5. 1. Zakład prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach  publicznych dla zakładów budżetowych.

       2. Zakład jest jednostką samodzielnie bilansującą.

 

§ 6. 1. Źródłami finansowania działalności Zakładu są:

 1. wpływy uzyskiwane z usług świadczonych przez Zakład,
 2. dotacje Gminy Sieroszewice.

       2. Planowanie i dystrybucja środków finansowych odbywają się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

       3. Majątek Zakładu stanowi mienie komunalne Gminy Sieroszewice.

       4. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu Gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i na koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem Gminy. Projekt rocznego planu finansowego opracowuje kierownik i przedkłada do uchwalenia Radzie Gminy.

       5. Zakład prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

       6. Zakład wpłaca do budżetu Gminy nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego do dnia 31 marca roku następnego.

 

                                      Rozdział IV. Organizacja i zarządzenie

 

§ 7. 1. Zakładem kieruje kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy.

       2. Przełożonym służbowym kierownika jest Wójt Gminy.

       3. Wójt ustala zakres obowiązków kierownikowi Zakładu.

 

§ 8. 1. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy,

       2. Do zakresu działania kierownika należy w szczególności:

 1. prowadzenie polityki kadrowej,
 2. dysponowanie składnikami majątku przekazanymi do dyspozycji Zakładu przez Gminę i funduszami w granicach obowiązujących przepisów,
 3. reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,
 4. opracowanie planów działania Zakładu i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
 5. przedkładanie Wójtowi Gminy bieżących informacji na temat stanu finansowego Zakładu i realizacji planów.

 

§ 9. 1. Kierownik Zakładu jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Zakładu.

       2. Strukturę organizacyjną Zakładu, zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników określa regulamin organizacyjny Zakładu. Regulamin zatwierdza kierownik po zasięgnięciu opinii Wójta.

 

§ 10. Wymagane kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników Zakładu określają odrębne przepisy.

 

                                      Rozdział V. Kontrola i nadzór nad Zakładem

 

§ 11. Kontrolę wewnętrzną w Zakładzie sprawują:

 1. Kierownik Zakładu,
 2. Główny Księgowy w zakresie spraw finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 12. Organami kontroli i nadzoru nad Zakładem i jego kierownikiem są Wójt Gminy, Skarbnik Gminy i Komisja Rewizyjna.

 

                                      Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 

§ 13. Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Gminy Sieroszewice.

 

§ 14. Zakład używa pieczątki podłużnej o treści:

 

                                               Gminny Zakład Komunalny

                                     63-405 Sieroszewice ul. Ostrowska 65

                                                    powiat ostrowski

                                                  woj. wielkopolskie

                                               tel. 62 735 10 62; fax 739 64 56

                                            R-n 250026750 NIP 622-010-69-33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny